กำลังเรียกข้อมูล
ประวัติบริษัท
คณะผู้บริหาร
กลุ่มรางวัลต่างๆ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
ลูกค้า
บริษัทในเครือ
บริษัทร่วมทุน
ดาวน์โหลดโบรชัวร์
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 
บริษัท :  บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้ง :  21 เมษายน 2495
จดทะเบียนใน ตลท. :  13 มกราคม 2548
ทุนจดทะเบียน :  1,600 ล้านบาท
ธุรกิจหลัก :  OEM (Original Equipment Manufacturing)
  REM (Replacement Equipment Manufacturing)
ผลิตภัณฑ์หลัก :  1) ชุดท่อไอเสีย
  2) ชุดขาคันเร่ง ขาเบรก ขาคลัช
 3) งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ
 4) เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต

             บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2495 โดยคุณเขียว และคุณจำลอง พันธ์พาณิชย์ ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 50 ปี แล้วที่บริษัทยานภัณฑ์ได้เข้าไปมีส่วนสำคัญต่อความเจริญเติบโตของประเทศ โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความมั่นคง และความน่าเชื่อถือ ยกมาตรฐานระบบการผลิตให้อยู่ในระดับสากล

             บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มีลูกค้าหลักของบริษัทได้แก่ ผู้ประกอบรถยนต์ค่ายต่าง ๆ และการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมาเป็นเวลานาน บริษัทจึงมีการพัฒนาคุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิต และระบบการส่งมอบสินค้า (QCD) อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจากค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสในการรับงานใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในอนาคต

             การบริหารองค์กรโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เป็นหลักสำคัญในการบริหารที่ทำให้ ยานภัณฑ์ก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้ รวมถึงวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตควบคู่ไปกับ การพัฒนาบุคลากรให้มีความทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง

เส้นทางสู่ความสำเร็จ
             ความมุ่งมั่นในการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพระดับสากล ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ได้ผลักดันให้ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) นำระบบการควบคุมคุณภาพ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ ISO/TS 16949:2002 เข้ามาใช้ในระบบการผลิต และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำกิจกรรมของบริษัทฯ และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพให้กับพนักงาน
             ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ผนวกกับความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างหนักของพนักงานทุกคน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพอันทรงเกียรติ ISO/TS 16949และ ISO 14001

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
             คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Index: KPI) ทางการเงินและแผนงานต่าง ๆ ไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานทั้งรายเดือน รายไตรมาส และปลายปี ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง โดยยึดแนวทางตามหลักการ "ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน" เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
             นอกจากนี้บริษัท ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมที่ดี เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน โดยอำนาจการอนุมัติสูงสุดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
:: เกี่ยวกับเรา :: นักลงทุน :: ผลิตภัณฑ์ :: การผลิต :: ข่าวและกิจกรรม :: ติดต่อเรา :: สมัครงาน :: แผนผังเว็ปไซต์ ::  เว็ปเมล์ ::  CRD ::   
@2014 Yarnapund Public Company Limited All Right Reserved.