กำลังเรียกข้อมูล
ข่าวสารบริษัท
กิจกรรมเพื่อสังคม
 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ :  28 มีนาคม 2562  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น.
ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 บมจ.ยานภัณฑ์ โรงงาน 2
เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ราชาเทวะ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วาระการประชุม
วาระที่ 1                พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วาระที่ 2                พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
วาระที่ 3                 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561
วาระที่ 4                 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
วาระที่ 5                 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
วาระที่ 6                 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7                 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30
วาระที่ 8                 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษ
 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันที่ :  19 เมษายน 2561  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้มีมติกำหนดให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2561 ในวันพฤหัสที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษ
 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 วันที่ :  24 ตุลาคม 2560  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ได้มีมติกำหนดให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่3/2560 ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษ
 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 2/ 2560 วันที่ :  02 พฤษภาคม 2560  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ได้มีมติกำหนดให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2560   ในวันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษ
 ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ :  06 มกราคม 2560  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้มีมติกำหนดให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560   ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษ
 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ :  01 เมษายน 2559  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติกำหนดให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2559   ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษ
 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ :  10 เมษายน 2558  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ได้มีมติกำหนดให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2558   ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.   ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษ
 ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ :  15 ธันวาคม 2557  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้มีมติกำหนดให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558   ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น.
ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษ
 ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 วันที่ :  20 พฤศจิกายน 2557  

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)(“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17กันยายน2557ได้มีมติกำหนดให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557   ในวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น.
ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษ
 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันที่ :  10 มีนาคม 2557  
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.12 ถนนกิ่งแก้ว - ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
เอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมภาษาอังกฤษ
(1 / 2)  | 1 | 2 | 4 | 
:: เกี่ยวกับเรา :: นักลงทุน :: ผลิตภัณฑ์ :: การผลิต :: ข่าวและกิจกรรม :: ติดต่อเรา :: สมัครงาน :: แผนผังเว็ปไซต์ ::  เว็ปเมล์ ::  CRD ::   
@2014 Yarnapund Public Company Limited All Right Reserved.